BETA

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Ano ang Muntinlupa Care Card?

Ang Muntinlupa Care Card ay proyekto ni Mayor Jimmy R. Fresnedi na may hangaring mas madaling maipaabot a`ng mga serbisyo ng Pamahalaang Lungsod at makapaghatid ng mga bago at pinagandang benepisyo sa lahat ng Muntinlupeňo, bata man o matanda.

 

MGA BENEPISYO

Anu-anong mga benepisyo ang kasama sa Muntinlupa Care Card?

• Libreng sakay sa e-JRF (Electronic-Jeepney Ride for Free)

• Libreng insurance, sa mga edad 18 hanggang 651 , para sa:

o  Pagkamatay o pagkalumpo DAHIL SA AKSIDENTE- P10,000.00

o  AKSIDENTE dahil sa pagmo-motorsiklo- P10,000.00

o  Permanenteng pagkakalumpo- P10,000.00

o  Tulong pinansiyal para panglibing sa namatay

DAHIL SA AKSIDENTE- P1,000.00

 

Bukod sa mga benepisyong nabanggit, ang Muntinlupa Care Card ay nagbibigay ng garantisadong access sa mga benepisyo na handog ng Pamahalaang Lungsod dahil ang Muntinlupa Care Card ay nagbibigay ng karampatang patunay ng iyong pagkakakilanlan.  Hindi mo na kailangan pa mag-sumite ng karagdagang dokumento upang patunayan ang iyong kwalipikasyon.  Ang mga benepisyong ito ay ang mga sumusunod:

 

Aside from the benefits mentioned above, the Muntinlupa Care Card provides guaranteed access to the benefits granted by the City since the Muntinlupa Care Card provides sufficient identification of your eligibility. You do not need to submit further documents to prove your qualification. These benefits include:

• 25% hanggang 75%2 subsidy sa Ospital ng Muntinlupa (OSMUN) (ang porsiyento ng subsidy ay depende sa qualifications ng card holder)

• Access sa mga Scholarship Program (dapat ay maipasa ang mga

qualifications at requirements)

• Access sa Livelihood Projects at Job Recruitment ng PESO

• Access sa programang Kalingang Munti sa mga barangay na nagbibigay ng ibat-ibang libreng serbisyo tulad ng

-libreng bakuna para sa inyong mga aso

-libreng masahe

-libreng gupit

-libreng foot spa

-tulong para sa registration sa government services tulad ng Birth Certificate

-libreng dental services

-libreng salamin sa mata

-libreng tuli at marami pang iba!

 

Anu-ano ang coverage ng insurance?

1. Benepisyo ng pagkamatay sanhi ng aksidente (Php 10,000). Kung sa loob ng isang daan at walumpung (180) araw mula sa petsa ng aksidente, ang nasabing pinsala ay magreresulta sa pagkamatay ng isinegurong (Insured) Indibiduwal./ Accidental Death Benefit (Php 10,000). If within one hundred eighty (180) days from the date of accident, such injuries result in death of the Insured Individual.

2. Saklaw habang nakasakay sa motorsiklo (Php 10,000). Saklaw sa pagkamatay dahil sa aksidente o pagkabaldado habang nakasakay sa anumang uri ng sasakyan na may dalawang gulong na pinapagana ng motor./ Motorcycling Coverage (Php 10,000). Coverage for accidental death or disablement sustained while riding any two-wheeled motorized vehicle.

3. Tuluyang Pagkabaldado (Php 10,000). Pwedeng bayaran ang Insured kapag permanenteng nabaldadong ganap at walang pasubali, mula sa kanyang trabaho o paghahanapbuhay para sa kabayaran sa loob ng labindalawang (12) buwan sa kalendaryo nang pinsala sa katawan nito at hindi tumalima sa loob ng labindalawang (12) buwan sa kalendaryo ng sinabi pinsala sa katawan sa pamamagitan ng kamatayan, ang kumpanya ay magbabayad para sa kawalan ng:/ Permanent Total Disablement (Php 10,000).  Payable once an Insured becomes disabled permanently, totally and absolutely from engaging in his or her occupation or employment for compensation within twelve (12) calendar months of bodily injury and not followed within twelve (12) calendar months of said bodily injury by death, the Company will pay for the loss of:

- Dalawang kamay o dalawang paa o paningin ng dalawang mata = 100% or Php 10,000/ Both hands or both feet or sight of both eyes

- Ganap at permanenteng pagkawala ng paningin sa isang mata = 50% or Php 5,000/ Total and permanent loss of sight in one eye

- Kabuuang kawalan ng pisikal na pagkahiwalay/pagkalagot o ganap at permanenteng pagkawala ng paggamit ng: / Total loss by physical severance or total and permanent loss of use of:

- Dalawang Biyas (braso o binti) = 100% or Php 10,000/ Two limbs (arms or legs)

- Isang Biyas (braso o binti) = 50% or Php 5,000/ One limb (arm or leg)

4. Gastos sa pagpapalibing (Php 1,000). Maliban sa benepisyo ng pagkamatay dahil sa aksidente, ang policy ay magbibigay ng benepisyo hanggang Php 1,000 para sa gastos ng libing./ Accidental Burial Expense (Php 1,000). The Policy will pay on top of the Accidental Death benefit up to the benefit limit stated in the policy for burial expense following death directly or solely attributable to the accidental bodily injury.

 

Anu-ano ang hindi kasama sa insurance?

1. Pagkamatay o pagkabaldado dahil sa mga sumusunod:/ Death or disablement occasioned by or happening through:

(i) Digmaan, panghihimasok, Pagsasagawa ng Dayuhang Katunggali, Pakikipagdigmaan (kung digmaan ay ipinahayag o hindi), Welga, Kaguluhan, Digmaang Sibil, Paghihimagsik, Pag-aalsa, Insureksyon, Mutiny, Militar o Pagkamkam ng Kapangyarihan, Militar o Popular Rising;/ War, Invasion, Act of Foreign Enemy, Hostilities (whether war be declared or not), Strike, Riot, Civil War, Rebellion, Revolution, Insurrection, Mutiny, Military or Usurped Power, Military or Popular Rising;

(ii) Pagpapakamatay o pagtangkang pagpapakamatay (matino o di matinong pag-iisip), Alkoholismo, o Pagkabaliw;/ Suicide or Attempted Suicide (sane or insane), Alcoholism, or Insanity;

(iii) Lindol, Pagsabog ng Bulkan, o Agwahe;/ Earthquake, Volcanic Eruption, or Tidal Wave;

(iv) Anumang sandata o instrumentong gumagamit ng “atomic fission” o “radioactive force”, kahit na oras ng kapayapaan o digmaan./ Any weapon or instrument employing atomic fission or radioactive force, whether in time of peace or war.

2. Kamatayan o pagkabaldado dahil sa pagpatay o pag-atake (naudyukan man o hindi) o kahit anong tangka./ Death or disablement caused by murder or assault (provoked & unprovoked) or any attempt threat.

3. Kamatayan o pagkabaldado habang ang “Insured” ay nagpapatakbo, natututo o nagseserbisyo bilang kawani ng mga sasakyang panghimpapawid o pangdagat./ Death or disablement occurring whilst the Insured is operating or learning to operate or serving as a crew member of an aircraft or sea craft.

4. Kamatayan o pagkabaldado habang nagbubuntis o nanganganak para sa mga kababaihan./ Death or disablement occasioned by or happening through pregnancy or childbirth with respect to women.

5. Kamatayan o pagkabaldado habang ang “Insured” ay nagsasagawa o nagbabadyang magsagawa ng gawaing hindi alinsunod sa batas./ Death or disablement caused while the Insured is performing or attempting the performance of an unlawful act.

6. Kamatayan o pagkabaldado habang ang “Insured” ay nagsasagawa ng anumang mapanganib na “sports” o libangan katulad na pakikipagkarera ng mga sasakyang may gulong, “glider flying, sailing” o kahit na anong libangan na maihahalintulad bilang mapanganib at peligroso. / Death or disablement whilst the Insured is engaged in any dangerous sports or hobbies such as racing on wheels, glider flying, sailing or other hobbies which are comparably dangerous and risky.

7. Kamatayan dahil sa overdose ng droga o aksidente na naganap habang ang biktima ay nasa impluwensiya ng droga. Deaths resulting from drug overdose or accidents occurring while the victim is under the influence of drugs.

 

Ano ang proseso sa pagkuha ng insurance benefits?

Ang group insurance policy ng MCC ay mula sa Mapfre Insular, isang pribadong kumpanya ng insurance.  Tutulungan ng PCO o Peoples Coordinating Office ang MCC cardholder na magproseso ng mga dokumento para maka-claim ng mga benepisyo ng insurance mula sa Mapfre Insular.  Pumunta lamang sa PCO, 4th floor Annex Building, Muntinlupa City Hall, at ibigay ang mga sumusunod:

1. Sulat na nagsasaad ng claim ay dapat ipasa ng hindi himihigit sa 45 araw mula mangyari ang insidente/ Written notice of claims must be submitted not more than 45 days after occurrence of incidents.

2. Mga dokumentong dapat ipasa para sa claim kung namatayan o aksidente:

- Incident/Police Report (original)

- Medico Legal o Death Certificate (original)

- Kung employed, Certificate of Employment (original)

- Insured’s ID card

- Birth Certificate, para sa single; Marriage Contract, para sa may asawa

- Beneficiary/ies’ Birth Certificate

- Kopya ng Application Form

 

Ilang araw magproseso ng insurance claims?

Kasalasan ay nakukuha ang claim sa loob ng 5 working days basta kumpleto ang mga dokumento.

Normally, claims are settled within five (5) working days as long as the required documents are complete.

Ang mga kaso na may kuwestionable na mga detalye ukol sa coverage na nangangailangan ng dagdag na imbestigasyon ay maaring tumagal dahil sa dagdag na oras sa imbestigastyon.

Cases involving questionable facts or questionable coverage that requires field investigation may take longer time depending investigation period.

Maaring makuha ang tseke sa loob ng 14 na working days mula sa araw ng pagpasa ng mga kumpletong dokumento.

Settlement checks will be issued fourteen (14) working days upon receipt of all required documents.

 

Paano mag-claim ng burial assistance?

Kailangang mag-request sa CADO o Community Affairs Development Office, 2nd floor Annex Buidling, Muntinlupa City Hall. Ipakita po lamang ang Muntinlupa Care Card. Maari po silang makontak sa 862-6483

 

Ano ang dapat gawin para mag-apply ng scholarship?

Kailangang mag-apply sa MSP o Muntinlupa Scholarship Program, 3rd floor Annex Building, Muntinlupa City Hall. Maari po silang makontak sa 862-6433

 

Saan makikita ang mga benefits?

Maglalabas po kami ng mga flyers para sa kumpletong listahan ng mga benefits. Pwede rin po bumisita sa website na www.yanangmuntinlupa.com

 

CARD REPLACEMENT AND RENEWAL

 

Ano ang mangyayari pag nawala ang aking card?

 Kailangan niyo po ito i-report sa PCO o People's Coordinating Office, 4th floor Annex Building, Muntinlupa City Hall.  Kayo po ay magbabayad muli ng P80 para sa yellow card, P75 para sa blue card at P60 para sa red card, para sa inyong bagong card.

 

Ano ang mangyayari kung ang card ko ay nasira?

Kailangan niyo po ito i-report sa PCO o People's Coordinating Office, 4th floor Annex Building, Muntinlupa City Hall.

- Ipakita at ibigay niyo po lamang ang nasirang card para mapalitan.

.  Kayo po ay magbabayad muli ng P80 para sa yellow card, P75 para sa blue card at P60 para sa red card, para sa inyong bagong card.

- Maari po silang makontak sa 862-2525 local 149.

 

Mayroon bang renewal fee?

Matapos ang isang taon ay kailangan po mag-renew. Ang renewal fee ay P20.

 

Paano magre-renew?

Pumunta po lamang kayo sa City Hall o sa OsMun para i-proseso ang pagre-renew ng inyong card.

 

Para sa karagdagang katanungan o impormasyon, maaring magtanong sa

MUNTINLUPA CARE CARD HOTLINE

Globe: 0915 914 1365  |  Smart: 0921 372 4595

Landline:  02 544 2972 / 02 544 0160

Email: info@yanangmuntinlupa.com

Website: www.yanangmuntinlupa.com

___________________________________________________________________________________________

1 Ang mga 18 hanggang 65 lamang ang pasok sa kwalipikasyon ng insurance company upang mabigyan ng insurance.

2 Hanggang sa halagang Php25,000.00

Reach us through our official email address

INFO@YANANGMUNTINLUPA.COM

 

Read our Privacy and Confidentiality